Project:Inclusion policy/pl

Free texts and images.
Jump to: navigation, search


Cel serwisu

Celem tego serwisu jest gromadzenie tekstów, grafik i plików, które znajdują się w domenie publicznej (ang. Public domain) albo zostały opublikowane na wolnej licencji.

Prawa autorskie

Ta strona jest hostowana i zarządzana na terytorium Kanady i działa w zgodzie z kanadyjskim prawem autorskim. Najważniejsze postanowienia tego prawa są zgromadzone na stronie utwory znajdujące się w domenie publicznej w Kanadzie (strona w języku angielskim i francuskim).

Ogólnie rzecz biorąc prawa autorskie chronione są w Kanadzie przez cały okres życia autora i 50 lat po jego śmierci i wygasają 1 stycznia roku następnego.

W przypadku dzieł anonimowych lub tworzonych pod pseudonimem (jeśli tożsamość autora nigdy nie została ujawniona) okres ochrony praw autorskich wynosi 50 lat od czasu ich pierwszej publikacji lub 75 lat od czasu ich utworzenia (w zależności od tego, który z tych okresów jest krótszy) i wygasa 1 stycznia roku następnego.

Jeśli nie zaznaczono tego inaczej, wszystkie teksty w tym serwisie znajdują się w domenie publicznej lub są publikowane na wolnej licencji.

Krótszy okres ochrony praw autorskich

Kanadyjskie prawo autorskie nie przewiduje możliwości wznowienia ochrony dzieł, które już raz przeszły do domeny publicznej w kraju ich pochodzenia.

Polska " Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r." z mocą wsteczną wydłużyła okres ochrony praw autorskich do 50 lat po śmierci autora. Jej nowelizacja z dn. 9 czerwca 2000 r. wydłużyła ten okres aż do lat 70, ale zgodnie z podrozdziałem 5(1.02) kanadyjskiego prawa autorskiego nie ma to zastosowania w Kanadzie.

Poprzednia polska "Ustawa z dnia 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim" stanowiła okres ochrony praw autorskich tylko w czasie 20 lat po śmierci autora, a jej nowelizacja z roku 1975 wydłużyła ten okres do lat 25. Przed wejściem w życie nowelizacji ustawy z dn. 9 czerwca 2000 r. do domeny publicznej w Polsce już raz przeszły dzieła autorów zmarłych w latach od 1930 do 1968, ale na mocy nowych zapisów ich ochrona została z mocą wsteczną ponownie wznowiona.

Podsumowując: dzieła polskich autorów, którzy zmarli przed dniem 1 stycznia 1969 znajdują się już w domenie publicznej w Kanadzie.

Zobacz też: Shorter term - Canada: Poland (strona w języku angielskim)


Bibliowiki gromadzi także teksty opublikowane na następujących wolnych licencjach:

Nie są natomiast akceptowane następujące licencje:

Gdzie najlepiej publikować prace polskich autorów (i przekłady z innych języków na język polski)?

Zapraszamy do publikowania tutaj tekstów i utworów polskich autorów, które nie są akceptowane w polskich Wikiźródłach. Teksty, które są tam akceptowane powinny być publikowane właśnie tam.

W Bibliowiki powinno się publikować głównie prace polskich autorów, którzy zmarli przed dniem 1 stycznia 1969 (są one już w domenie publicznej w Kanadzie) ale nie więcej niż 70 lat temu.

Prace autorów, którzy zmarli nie mniej niż 70 lat temu proszę publikować w Wikiźródłach (są one już w domenie publicznej także w Polsce i w Stanach Zjednoczonych). Projekt ten gromadzi głównie prace źródłowe publikowane w technologii proofread.

Wszystkie prace polskich autorów uprzednio opublikowane przed rokiem 1923 znajdują się już w domenie publicznej w Stanach Zjednoczonych (ale nie zawsze w domenie publicznej w Kanadzie i w Polsce) w związku z czym można je publikować w polskiej sekcji Old Wikisource (hostowanej w Stanach Zjednoczonych).

Nie zaleca się publikować tu prac własnych bądź nigdy wcześniej nie publikowanych. Prace własne (lub prace będące już w domenie publicznej ale nigdzie wcześniej dotąd nie publikowane), które chcesz opublikować na wolnej licencji, możesz zamieścić w serwisie Ogród Petenery. Serwis ten gromadzi także prace znajdujące się w domenie publicznej w Polsce i w Stanach Zjednoczonych, które nie są zalecane do publikacji w Wikiźródłach (a więc są publikowane w zwykłym formacie tekstowym, a nie w wersji proofread).

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Bibliowiki nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść tekstów. Całą odpowiedzialność za ich publikację ponoszą użytkownicy, którzy je tutaj umieścili, i którzy (zakłada się, że) działają w dobrej wierze.

Prosimy o sprawdzenie licencji tekstu przed jego tutaj dodaniem. W wątpliwych przypadkach, możesz zostać poproszony o udokumentowanie licencji a tekst może zostać usunięty do czasu jej udokumentowania.